ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ก่อน Sf6#บ.เมืองกลาง 200 ม. - Sf6#ชั่วคราว กม.7
- เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC ขนาด 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
29/09/2564 08:30
29/09/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด