ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านร้องส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
1. บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
2. บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
3. บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
4. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
5. บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
6. บ้านร้องส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
30/11/2562 08:30
30/11/2562 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ