ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงแรมนำชัย ฝั่งซ้าย และขวา และซอยลูกเสือ 2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
18/02/2561 09:00
18/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด