ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านธรรมามูล
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณถนนริมแม่น้ำ บ้านธรรมามูล ม.1 ม.2 และม.3 ตำบลธรรมามูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน และวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
08/11/2562 09:30
08/11/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด