ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS 6 บ.หนองฆ้อง รสต.บ.หนองฆ้อง - DIS 8 บ.ผาสุก สวนมะพร้่าว
พาดสายแรงสูง 185 SAC 3 เฟส ระยะทางประมาณ 1 กม.บ.ผาสุก
14/08/2562 08:30
14/08/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ