ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบึงพระราม บ้านเนินสะอาด บ้านหนองปักหลัก บ้านหนองแสง บ้านท่าผักชี บ้านโนนน้ำอ้อม และบ้านไทรทอง
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับงานก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
06/09/2562 09:00
06/08/2562 10:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
เรืองฤทธิ์ แสนประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ