ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเทพราชนคร ท่าศาลา ซ.2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
24/01/2562 14:00
24/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด