ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองญาติ,บ้านดงโชค,บ้านหนองค้า,บ้านสุขเกษม,บ้านโคกกุง ตำบลหนองญาติ,ตำบลโพธิ์ตาก
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนองญาติ (ฝั่งเซเว่นอีเลฟเว่น)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
24/09/2563 09:00
24/09/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด