ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านเจริญวิลล์
ดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(พาดสายไฟแรงสูง) บริเวณหน้าหมู่บ้านเจริญวิลล์
22/08/2562 08:30
22/08/2562 17:00
กฟอ.แก่งคอย
0863446929
สุรสิทธิ์ ปัตติทานัง