ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลง
02/07/2563 09:00
02/07/2563 12:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง
ลำดับดาวน์โหลด
1ม.4 ต.บางเสด็จ