ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบายพาสถึงเขื่อนตะแปด ฝั่งทิศเหนือ
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
14/02/2562 08:00
14/02/2562 16:00
กฟอ.ชะอำ
032471534
ปัญญา อ่วมละออง
ลำดับดาวน์โหลด