ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่บ้านทางเสือผ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพิ่มเฟส และ ติดตั้งหม้อแปลง
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ