ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ และบ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kva
02/05/2563 12:00
02/05/2563 13:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด