ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันทราย ตำบลหนองควาย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณบ้านสันทราย(บางส่วน) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
15/09/2564 09:00
15/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช