ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโป่งน้อย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
14/11/2562 09:00
14/11/2562 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด