ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6 ต.บ้านหลวง(TR 52-001700)
2. บ้านป่าก่อ ม.2 ต.บ้านหลวง (TR 55-012922)
3. บ้านป่าก๊อ-สันห้าง ม.5 ต.สันต้นหมื้อ (TR 40-024176)
4. บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ ม.9 ต.บ้านหลวง (TR 51-002835)
5. บ้านโป่งพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง (TR 57-010374)
6. บ้านโป่งพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง (TR 60-001836)
7. บ้านห้วยมะเฟือง ม.8 ต.บ้านหลวง (TR 31-001270)
24/04/2565 08:00
24/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 24/04/2565