ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ.โนนรัง ต.โนนรัง
บ.โนนตาล ต.โนนตาล
บ.โนนม่วง ต.โนนตาล
บ.อีเม้ง ต.โนนตาล
บ.ซ้ง ต.โนนตาล
บ.หนองบอน ต.หนองแก้ว
12/11/2563 15:00
12/11/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด