ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาเหมืองน้อย 2 ,บ้านนาเหมืองน้อยหมู่ 13 ,บ้านสมสะอาด ,บ้านแร่ ,บ้านด่านพัฒนา และ บ้านบะแต้
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และปักเสาแซมไลน์ บริเวณบ้านนาเหมืองน้อย ถึง บ้านแร่ ในการดำเนินการครั้งนีี้จำเป็นจะต้องดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งจะดำเนินการในวันและเวลา ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไฟจะดับ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
15/05/2563 08:00
15/05/2563 17:00
กฟอ.พังโคน
042-772-402
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด