ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านย่าสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกจึงมี ความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน บริเวณบ้านย่าสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 นาฬิกา
17/11/2564 09:00
17/11/2564 15:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด