ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมทางหลวง 117 (ขาล่อง) ตั้งแต่หน้านิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถึง หน้า อบต.หนองหลุม
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยดำเนินการย้ายแนวเสาแรงสูง และเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่
12/09/2563 09:00
12/09/2563 16:00
กฟอ.วชิรบารมี
056900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด