ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่มาว หมู่ 1 ต.สันทราย อ.ฝาง
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ปางทางบ้านแม่มาว หมู่ 1 ถึง ปลายสาย
16/05/2562 09:00
16/05/2562 16:30
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์