ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย
ด้วยการไฟฟ้าจะทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านหนองเลิง ม.17 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย
มีหมูบ้านที่ได้รับผลกระทบในการดับไฟดังนี้
บ.หนองเลิง
บ.เมืองเตา ม.1 ม.11 ม.14
บ.ศรีนครเตา ม.12
บ.ริมบึง ม.19
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
โรงเรียนบ้านเมืองเตา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
รพ.สต.เมืองเตา
14/12/2561 09:00
14/12/2561 16:00
กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย
043791044
วิวัฒน์ มาจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด