ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกลางนาป้อ แม่ทรายคำ ศรีดอนชัย ห้วยฮี จำบอน
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
19/02/2563 09:00
19/02/2563 16:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ