ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนหน้าบริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด.บ้านกระซ้าขาว ม.9 ต.บ้านบ่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.แนวถนนหน้าบริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด.บ้านกระซ้าขาวและซอยลงทะเล ม.9 ต.บ้านบ่อ
21/05/2562 09:00
21/05/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
121may2019-2