ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณสะพานเบี่ยงถนนสายคลองอนุศาสนนันท์ แยกบ้านหมี่ ถึง ปากคลอง7 หรือปากทางบ้านหนองแก้ว
วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแก้ไขอุปกรณ์จุดเชื่อมสายแรงสูง บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานหน้าวัดตาคลีใหญ่ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ ตั้งแต่สะพานเบี่ยง(ถนนสายคลองอนุศาสนนันทท์) ถึง ปากคลอง๗ ปากทางบ้านหนองแก้วหลัก(กม.ที่๑๑) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการต่างๆ และกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า ดังนี้ บริษัทอิงสกุลรุ่งเรือง,โรงสีอู่แสงทอง,สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก(ฝั่งซ้าย),กลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบ้านหนองสีซอ,โรงเรียนบ้านหนองสีซอ,โรงมะม่วงดอง,โรงสีง่วนเซ่งล้ง,หจก.แสวงคอมเมิซไรซ์,กลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบ้านหนองหม้อ,บ้านหนองแปลง,บ้านโคกหว้า,บ้านหนองแอก,บ้านหนองไม้ลู่,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ,สุพัชชาฟาร์ม,ศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา,ฟาร์มหมูบ้านหนองแปลง,ฟาร์มไก่ น.ต.วิชัย,ฟาร์มไก่นายไพโรจน์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลบ้านหนองแอก,โรงสูบน้ำประปาเทศบาลตาคลี,บริษัทพีทีอาร์ฟาร์มมิ่งอินดัสเทรียล,ตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา,บริษัทสุภาพัชร์ธัญกิจ,บริษัทกฤชณรงค์ธัญญกิจ,จ๊อดพันธุ์ข้าว/อำนวยการเกษตร,สวนชุ่มวิจารณ์คุณประกิจ,ลานตากข้าววิภาข้าวปลูก,กลุ่มบ้านเรือน ม.๓ บ้านหนองแปลง(คลอง๖),สถานีสูบน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก,โรงสีชุมชน ม.๘,กลุ่มบ้านเรือนซอยสวนฝรั่ง ในบริเวณดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

30/09/2562 09:00
30/09/2562 11:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี