ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริวเวณบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
08/06/2564 09:00
08/06/2564 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-489149
วีระพงษ์ บุญสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด