ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยร่องไฮตีมีดบ้านแม่ใส ต.แม่ใส
ตัดต้นไม้ใกล้แนวจำหน่ายแรงสูง
25/05/2564 11:00
25/05/2564 12:00
กฟจ.พะเยา
0839842434
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด