ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ปากด่าน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านปากด่าน บ้านหนองพวาเหนือ บ้านเขานางฟ้า บ้านเนินสมบูรณ์
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
01/07/2563 08:00
01/07/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056-271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด