ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงสีเรืองศิริ ถนนบ้านไผ่ - ชนบท
ปรับปรุงระะจำหน่ายแรงสูง
- รื้อถอนเสาแรงสูง
- ปักเสาแรงสูง
25/01/2562 09:00
25/01/2562 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
086-224-5260
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด