ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.เวียงสระ ดับไฟปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย บริเวณบ้านควนปรางค์ บ้านควนห้าร้อย บ.ยอมงาม หมู7และหมู่12 ตำบลคลองฉนวน อ.เวียงสระ
กฟอ.เวียงสระ ดับไฟปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย บริเวณบ้านควนปรางค์ บ้านควนห้าร้อย บ.ยอมงาม หมู7และหมู่12 ตำบลคลองฉนวน อ.เวียงสระ
16/08/2562 09:00
16/08/2562 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
มณฑล ศรีทองไหม
ลำดับดาวน์โหลด