ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลตาคลี - บ้านเขาดิน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าช่วงบริเวณ โรงพยาบาลตาคลี - บ้านเขาดิน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
28/02/2562 09:00
28/02/2562 17:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278
ยุทธนา เสาธง
ลำดับดาวน์โหลด