ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านมาบใหญ่-กระเฉด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
30/05/2563 08:00
30/05/2563 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย