ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าชั่วคราวสันทราย 2 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1.สนามกีฬาเทศบาลสันทรายหลวง
2.ไซค์งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสันทราย 2
20/11/2564 08:30
20/11/2564 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด