ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามสถานีสินสาคร ไปออกประตูสองนิคมถึงสำนักงานนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร
ย้ายจุดจั๊มแรงสูง
27/09/2563 08:00
27/09/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด