ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านศรีประจักษ์ คลอง 2-3
ดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลง
19/02/2564 09:00
19/02/2564 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด