ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยข้างไม้อบทวีพรรณ ถึง สุดระบบ
มีความจำเป็นขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
14/06/2562 09:00
14/06/2562 16:30
กฟอ.แม่ริม
053-299166
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด