ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ฟีดเดอร์ 3 (สฟฟ.หนองเรือ)
ปรับปรุงเปลี่ยนสาย 185 ACSR เป็นสาย 185 SAC ไลน์ฟีดเดอร์ 3 จาก สามแยกภูเวียง - ร.ร.อนุบาลหนองแก
13/06/2563 08:00
13/06/2563 17:00
กฟอ.หนองเรือ
043-294110
สุภิรัก มุจรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด