ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย59094805909479
ฝ่ายงานผู้ว่าการ--
ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ0-2590-97100-2590-9188
ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก02-59153640-2590-9649
ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน0-2590-97300-2590-9735
ฝ่ายนิติการ0-2009-62500-2590-5503
ฝ่ายคดีและสอบสวน-02-590-5503
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า0-2590-57000-2589-5095
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า0-2590-57540-2590-5808
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน55309793
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์0-2590-56800-2589-3501
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน0-2590-53500-2590-9133
ฝ่ายบริการวิศวกรรม--
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ--
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า0-2591-38330-2590-5707
ฝ่ายงานโยธา0-2589-60540-2590-5658
ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า2590580025905804
ฝ่ายวิศวกรรม-5558
ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร0-2590-96000-2590-9605
ฝ่ายสารสนเทศ0-2590-59290-2590-5954
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม0-2590-90000-2589-4850-1
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ02-009-618702-009-6188
ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า02-009-633002-009-6334
ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า55009812
ฝ่ายบริหารโครงการ 1--
ฝ่ายบริหารโครงการ 29350-
ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ--
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า0259059016027
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า--
ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง--
ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต-5883
ฝ่ายจัดหา0-2591-38300-2589-4854
ฝ่ายพัสดุ0-2590-52100-2590-5077
ฝ่ายธุรการ0-2953-11760-2590-5332
ฝ่ายการเงิน-0-2590-9904
ฝ่ายบัญชี0-259054000-2590-5817
ฝ่ายงบประมาณ0-2590-96650-2590-9678
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล0-2591-54040-2590-5854
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล0-2590-50360-2590-5039
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล0-2589-61640-2590-5296
ฝ่ายประชาสัมพันธ์0-2590-95400-2590-5215
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม0-2590-99100-2590-9929
ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ(ภาค1)--
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(11)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา053091919(11)10038
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(11)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(12)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(12)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(12)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(13)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(13)10038
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า036-425177(13)10028
ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ(ภาค2)02-590-92799278
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(21)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(21)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(21)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(22)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(22)10038
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(22)10023
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(23)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(23)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(23)10028
ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ(ภาค3)085909325-
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(31)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(31)10038
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(31)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(32)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(32)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(12)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(33)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(33)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(13)10028
ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ(ภาค4)025909375025909378
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(41)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(41)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(41)10028
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ075-378424(42)10018,075-378423
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(42)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า--
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ-(43)10018
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา-(43)10033
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า-(43)10028