good.jpg
 
 
     PEA ประกาศผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานจำหน่ายและบริการ ประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของทุกเขตจากคะแนนเต็ม 100 ได้แก่
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ได้คะแนน 90.08
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คะแนน 89.05
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ได้คะแนน 87.97
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ได้คะแนน 87.85
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้คะแนน 86.18
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้คะแนน 83.75
7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คะแนน 82.89
8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ได้คะแนน 82.29
9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ได้คะแนน 80.14
        สำหรับผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นตัดสินตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน และผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ One touch คะแนนเต็ม 120 ได้แก่
1.      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่
ได้รับการไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ได้คะแนน 107.41
2.      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม หน่วยงานที่ได้รับการ
ไฟฟ้าดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ได้คะแนน 100.51
3.      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี หน่วยงานที่ได้รับการไฟฟ้า
ดีเด่น คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คะแนน 95.25
สรุปข่าว : ผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ PEA ประจำปี 2556
วันหมดอายุ : 12/30/2013
วันที่ลงประกาศ : 10/3/2013
แหล่งข่าว : กองฝึกอบรม
หมวดหมู่ : การพัฒนาสินค้าและภาพลักษณ์
ปักหมุด : No
ชื่อผู้ประกาศข่าว: นางสาว มณจิรา เสนะวงศ์
หน่วยงานผู้ประกาศข่าว: แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์/กองสื่อสารองค์กร/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Views: 292
Comments: 0
   

 

 Comment

 
No Comment Post.

Name:
Comment:
   
  
 
 
   

  If you can't read this number refresh your screen.
 
  Enter code show above. :