ร่าง พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ส.ค. 2560 

 

1. บันทึกหลักการและเหตุผล

2. ร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

3. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น