ร่าง พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค 2560 

 

1. บันทึกหลักการและเหตุผล

2. ร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....