แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานและโครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนงานและโครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2563

ที่มา : สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

Print
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองแผนสารสนเทศและสื่อสาร

RSS

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า)

RSS