แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานและโครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนงานและโครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562

ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
2. งานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแม่สาย - สถานีไฟฟ้าเชียงแสน จ. เชียงราย และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. งานก่อสร้างสายส่งระบบ115 kV Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ1-สถานีไฟฟ้าราศีไศล)
4. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาสาย 3 และซอยเล้งกี่
5. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา


---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : มิถุนายน 2562

ที่มา : สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
Print
Tags:
Rate this article:
3.9

Please login or register to post comments.

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองแผนสารสนเทศและสื่อสาร

RSS

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า)

แผนงานและโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า)

RSS