แบนเนอร์

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.
(Business Continuity Management : BCM)

ภาพเสาไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้า

ความเป็นมาของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ กฟภ.

 

     ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยต่างๆ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ขึ้นมากมายทั่วโลก   ทั้งเหตุการณ์ก่อการร้าย น้ำท่วม การระบาดของโรคร้ายแรง การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจจะมี การสูญเสียทุนและกำไร เสียภาพลักษณ์ รวมทั้งสูญเสียส่วนแบ่งทางธุรกิจ (market share)  จากผลกระทบของ    ภัยคุกคามต่างๆ 


    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนถึง  74 จังหวัด กฟภ. จึงเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศและเป็นปัจจัยหนึ่ง   ในการพิจารณาเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพและความต่อเนื่องของการให้บริการดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันมีภัยคุกคามที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหยุดชะงักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย/วินาศกรรมของกลุ่มคนต่างๆ เช่น เหตุการณ์ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 เหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมหน่วยงานราชการปี 2557 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ปี 2557 เหตุการณ์พายุพัดระบบจำหน่ายเสียหายเป็นวงกว้างปี 2559 เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความเสียหายทั้งด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการให้บริการ


      กฟภ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity ManagementSystem: BCMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากลISO 22301: 2012 เพื่อให้มีระบบ    การบริหารจัดการภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์และ   ฟื้นคืนกระบวนงานหลักที่สำคัญ (Critical Business Process) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ (พลังงานไฟฟ้า) และบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว พร้อมทั้งลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดำเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENTSYSTEM : BCMS) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 มาประยุกต์ใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice Guideline) ในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพดังนี้

PDCA model applied to BCMS processes

 

ข่าวสารและกิจกรรม BCM

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

การฝึกอบรมหลักสูตร“ISO 22301 Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor” ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED

การฝึกอบรมหลักสูตร“ISO 22301 Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor” ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ระยะที่ 2

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ระยะที่ 2

การฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561

การฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึด สถานที่ทำงาน และการเตรียมความพร้อมและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างถูกต้องในเบื้องต้น

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึด สถานที่ทำงาน และการเตรียมความพร้อมและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างถูกต้องในเบื้องต้น

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จ.นครศรีธรรมราช

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จ.นครศรีธรรมราช

RSS
12345

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเรื่อง BCM ของ กฟภ. เพิ่มเติม :
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ชั้น 7 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทร. 02-590-9515 Fax. 02-590-9479
Email : peabcm@gmail.com