โครงการเขื่อมโยงโครงการต่างๆ กับระบบงาน กฟภ. VSPP

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

Print
Tags:
Rate this article:
3.9