โครงการเชื่อมโยงโครงการต่างๆ กับระบบงาน กฟภ. VSPP

หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557

ประกาศ กฟภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประกาศ กฟภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประกาศเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558

ประกาศเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558

การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การแจ้งเลื่อน SCOD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบ Adder เดิม

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การแจ้งเลื่อน SCOD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบ Adder เดิม

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การแจ้งเลื่อน SCOD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การแจ้งเลื่อน SCOD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานลม ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานลม ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

ประกาศ กฟภ. เรื่อง ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานหมุนเวียน

ประกาศ กฟภ. เรื่อง ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานหมุนเวียน

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก พลังงานหมุนเวียน / Cogeneration

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก พลังงานหมุนเวียน / Cogeneration

ประกาศที่เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ประกาศที่เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ประกาศ กฟภ. เรื่อง ยกเลิกประกาศการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน

ประกาศ กฟภ. เรื่อง ยกเลิกประกาศการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2558

RSS
12