แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “Soft Control” และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

ศุภกิจ แดงขาว 0 108

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) และการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร” พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกันระหว่าง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด การบรรยายให้ความรู้โดย คุณนุชรัจม์ มูลทา เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัดโดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ.(ปี 2560 - 2564) และ แผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ Soft Control) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร แก่สำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ทุกแห่ง

ข้อมูลจาก : นักข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

 


 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ประชุมคณะส่งเสริมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนปี 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

ศุภกิจ แดงขาว 0 33

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาประธานคณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะส่งเสริมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทั้ง 4 มิติ ให้หน่วยงานในสำนักงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง และการไฟฟ้าในสังกัด พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” การบรรยายแนวทางการดำเนินการการไฟฟ้าโปร่งใสและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการภายในหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด


ข้อมูลจาก : คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

 


 

PEA ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์ตำรวจเข้าศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ศุภกิจ แดงขาว 0 26
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์ตำรวจในการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ Green Office ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) เพื่อจุดประกายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงพิมพ์ตำรวจในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ผนึกกำลังประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”

ศุภกิจ แดงขาว 0 67

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตจำนงและร่วมลงนามในใบประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1-3 (ภาคใต้) และผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 4) ประกอบด้วย นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4 รวมทั้งประธานชมรมผู้จัดการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)  จังหวัดนครศรีธรรมราช, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลาและพนักงานในสังกัด พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านความโปร่งใสทั้ง 8 ระบบ ตามนโยบาย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA KEEN 14 : สานงานเดิม : Keep improving Existing Business (KE4) : Good Governance ให้ทุกหน่วยงานดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมชี้แจง “ผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 4″ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ

 
ข้อมูลจาก : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) เพชรบุรี และกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 4
ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) ” รุ่นที่ 1

ศุภกิจ แดงขาว 0 57

วันที่ 22 - 25 เมษายน 2562 PEA จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) รุ่นที่ 1 สำหรับพนักงานใหม่จำนวน 395 คนณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “CEO Talk” และนางสาวนุชนาถ ดนตรี ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA” เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตระหนักถึงค่านิยมขององค์กรให้พนักงานรุ่นใหม่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีความยั่งยืนในโลกแห่งการแข่งขัน


ข้อมูล / ภาพ : กองกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

123