แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

ศิรินาถ สุทธิไกร 0 2
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการและผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ และถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมออนไลน์ eSpace ให้กับคณะผู้บริหาร PEA 

ข่าว : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ 

PEA รวมพลังประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน "PEA Transparency Confirmed”

ศุภกิจ แดงขาว 0 87
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขตและสำนักงานการไฟฟ้าชั้น 1- 3 รวม 207 แห่ง

ผู้ว่าการ PEA ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล การประกาศเจตจำนงในปีนี้ PEA จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ online มากถึง 8,197 คน จากทั่วประเทศ

ข่าว/ภาพ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี


ประกาศเจตจำนง (Declaration of Intention) ประจำปี 2562

ศิรินาถ สุทธิไกร 0 557

ประกาศเจตจำนง (Declaration of Intention)

 "Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2562

"PEA is committed to Zero Tolerance against Corruption"


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” และประกาศเจตนารมณ์ “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”

ศุภกิจ แดงขาว 0 780

 

12