แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมประชุมสัญจรและมอบนโยบายด้าน CG และ CSR ณ พื้นที่ กฟก.3

ศุภกิจ แดงขาว 0 102

31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2561 - นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน และรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการฯ ได้ประชุมสัญจรและมอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม รวมถึงเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ “ท่ามะกาโมเดล” ภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความตระหนักให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และยังจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยแจ้งเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า


โดยในปี 2560 โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และปี 2561 นี้ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ อีกด้วย


ภาพ/ข่าว: กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้ว่าการ"เครือข่ายโปร่งใส" ของ กฟภ.

ศุภกิจ แดงขาว 0 460

กฟภ. ได้จัดตั้ง "เครือข่ายโปร่งใส" เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริตให้ กฟภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล โดยเครือข่ายโปร่งใสประกอบด้วยอาสาสมัครจากพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริต ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแสหากพบการทุจริต รวมถึงเป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนร่วมกิจกรรมการป้องปรามการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ


ตัวอย่างกิจกรรมเครือข่ายโปร่งใส ของ กฟภ.

  • เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (รายละเอียด)
  • เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561" ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการปรชุมไบเทค บางนา (BITEC) (รายละเอียด)
  • เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ต้นแบบการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561  (รายละเอียด)
  • กฟภ. จัดงานสัมมนา "13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต" เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 (รายละเอียด)
  • กฟภ. ร่วมงาน "วันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (MWA CG Day) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด)
  • กฟภ. ร่วมงาน "กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน" วันที่ 25 เมษายน 2561 Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” และประกาศเจตนารมณ์ “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”

ศุภกิจ แดงขาว 0 334

2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดงาน “PEA AWARDS” และพิธีเปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ กฟภ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. ทั้งนี้ ในปี 2561 กฟภ. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงาน 


หนังสือสุดยอดผลงานดีเด่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ศุภกิจ แดงขาว 0 310
ในปี 2560 กฟภ. ได้มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกค้าอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการคัดเลือก "สายงานดีเด่น" เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีเป้าหมายในการต่อยอดนำผลงานส่งเข้าประกวดในระดับสากล เพื่อสร้างการยอมรับและชื่อเสียงที่ดีให้แก่ กฟภ. ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำหนังสือ "สุดยอดผลงานดีเด่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560" โดยรวบรวมสุดยอดผลงานจาก 16 สายงานซึ่ง กฟภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในการศึกษาต้นแบบพัฒนากระบวนงานให้ดียิ่งขึ้นต่อ