แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) ” รุ่นที่ 2

506665 0 34
เมื่อวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 PEA จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) รุ่นที่ 2 สำหรับพนักงานใหม่จำนวน 428 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “CEO Talk” และนางสาวนุชนาถ ดนตรี ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA” เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตระหนักถึงค่านิยมขององค์กรให้พนักงานรุ่นใหม่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีความยั่งยืนในโลกแห่งการแข่งขัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มอบนโยบายและร่วมกิจกรรม CG และ CSR ของ PEA

ศุภกิจ แดงขาว 0 32
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ระหว่าง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า PEA เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การดำเนินกิจกรรมด้าน CG ของ PEA ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

การดำเนินงานควรประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ จะทำให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาและขยายการดำเนินงานโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่มีกว่า 20 ล้านราย การกำกับกิจการที่ดี การไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน เป็นเรื่องถูกต้อง ทำให้องค์กรมั่นคงและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA เข้าถึงและช่วยเหลือประชนชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การนำมาตรฐานที่ดีมาใช้ เช่น ISO 26000 มีตัวชี้วัด Benchmarking มีวิธีคิดที่หลากหลาย ประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ มองในมิติที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อน CSR Signature ให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น

การทำ CSV โดยนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเดิม ก่อให้เกิดความช่วยเหลือ เป็นการให้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ PEA (CSR In-process) ส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ชุมชนได้ประโยชน์ การสร้างสมดุลเพื่อสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้ PEA เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและทำให้ชุมชนอยู่ได้

จากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมฯ และผู้บริหาร PEA ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2562 (สัญจร) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การพัฒนาโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ ในรูปแบบ Partnership School ของรัฐบาล การเตรียมการจัดงานครบรอบวันสถาปนา 60 ปี PEA รับฟังบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวข้องกับ CG และ CSR

ข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA จัดประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2562

508417 0 40
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สนญ. เวลา 09.00 – 11.15 น. โดยมี ผวก. เป็นประธานฯ และบรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.” และ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” โดยคุณดาราวรรณ พรหมกสิกร รฝ.วก. ทั้งนี้ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ กฟภ. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 246 คน 


ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เนื้อข่าว : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

PEA ร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ของสำนักงาน ป.ป.ช.

508417 0 25
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ PEA เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วมหรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการเมือง และเยาวชน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ข่าว : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

PEA จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

508417 0 41

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน  ประกอบด้วย ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า และ ผู้จัดหาหม้อแปลง และ AVR จำนวน 45 ราย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานของ PEA  โดยมีนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ เป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ยังได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ PEA โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น รวมทั้งสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง และการรับรู้ในเรื่องคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ PEA  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

 

ผู้ดำเนินการจัดประชุม : สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

ภาพข่าว/ภาพ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

123