แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดการประชุม (สัญจร) และร่วมกิจกรรมด้าน CG & CSR ณ พื้นที่ จ.นครพนม

ศุภกิจ แดงขาว 0 377
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) และติดตามงาน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล พร้อมด้วยนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร PEA เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมริเวอร์เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และคณะผู้บริหาร PEA เข้าเยี่ยมเยียนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม พร้อมมอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งรับฟังรายงานสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ สำนักงาน กฟจ.นครพนม

ต่อมา เวลา 10.45 น.ประธานกรรมการฯ และคณะ เดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังรายงานการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน (วิสาหกิจพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน) ได้แก่

  • โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Green House) สนับสนุนการตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามฤดูกาล
  • โครงการระบบสูบน้ำประปาชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ณ วัดหนองสะโน) ขนาด 2,000 วัตต์ เพื่ออุปโภค บริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานสะอาดในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง


จากนั้น ประธานกรรมการฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยืยนผู้บริหารและพนักงาน พร้อมรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานด้านบริการลูกค้า ณ สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนมข่าว : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองสื่อสารองค์กร
ภาพ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

"เครือข่ายโปร่งใส" ของ กฟภ.

ศุภกิจ แดงขาว 0 2200

กฟภ. ได้จัดตั้ง "เครือข่ายโปร่งใส" เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริตให้ กฟภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล โดยเครือข่ายโปร่งใสประกอบด้วยอาสาสมัครจากพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริต ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแสหากพบการทุจริต รวมถึงเป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนร่วมกิจกรรมการป้องปรามการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ


กิจกรรมเครือข่ายโปร่งใส ของ กฟภ. ประจำปี 2562

  • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
  • ประกาศเจตจำนง "Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต" และพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี 2562 และใช้งานระบบรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 8 ระบบงาน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562" สำหรับสำนักงานใหญ่
  • รายงานผลการเข้าร่วมงาน "CG Day ประจำปีงบประมาณ 2562" ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • รายงานผลการเข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562" ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อาสาสู้โกง"
  • ร่วมงาน "กฟผ. องค์การใสสะอาด" ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) ” รุ่นที่ 2

วรยศ สังขทรัพย์ 0 453
เมื่อวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 PEA จัดอบรมหลักสูตร “OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 (Onboarding and Personnel Orientation Program) รุ่นที่ 2 สำหรับพนักงานใหม่จำนวน 428 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “CEO Talk” และนางสาวนุชนาถ ดนตรี ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA” เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตระหนักถึงค่านิยมขององค์กรให้พนักงานรุ่นใหม่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีความยั่งยืนในโลกแห่งการแข่งขัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มอบนโยบายและร่วมกิจกรรม CG และ CSR ของ PEA

ศุภกิจ แดงขาว 0 480
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ระหว่าง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า PEA เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การดำเนินกิจกรรมด้าน CG ของ PEA ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

การดำเนินงานควรประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ จะทำให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาและขยายการดำเนินงานโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่มีกว่า 20 ล้านราย การกำกับกิจการที่ดี การไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน เป็นเรื่องถูกต้อง ทำให้องค์กรมั่นคงและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA เข้าถึงและช่วยเหลือประชนชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การนำมาตรฐานที่ดีมาใช้ เช่น ISO 26000 มีตัวชี้วัด Benchmarking มีวิธีคิดที่หลากหลาย ประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ มองในมิติที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อน CSR Signature ให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น

การทำ CSV โดยนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเดิม ก่อให้เกิดความช่วยเหลือ เป็นการให้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ PEA (CSR In-process) ส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ชุมชนได้ประโยชน์ การสร้างสมดุลเพื่อสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้ PEA เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและทำให้ชุมชนอยู่ได้

จากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมฯ และผู้บริหาร PEA ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2562 (สัญจร) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การพัฒนาโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ ในรูปแบบ Partnership School ของรัฐบาล การเตรียมการจัดงานครบรอบวันสถาปนา 60 ปี PEA รับฟังบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวข้องกับ CG และ CSR

ข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA จัดประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2562

ศิรินาถ สุทธิไกร 0 480
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สนญ. เวลา 09.00 – 11.15 น. โดยมี ผวก. เป็นประธานฯ และบรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.” และ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” โดยคุณดาราวรรณ พรหมกสิกร รฝ.วก. ทั้งนี้ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ กฟภ. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 246 คน 


ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เนื้อข่าว : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

1234