แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


คู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.

ศุภกิจ แดงขาว 0 6924
กฟภ. ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ คู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม