แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

วรยศ สังขทรัพย์ 0 446
กฟภ. ได้ดำเนินการทบทวน แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับ กฟภ. ในการนำไปพัฒนาองค์กรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

ศุภกิจ แดงขาว 0 828
กฟภ. ได้ดำเนินการทบทวน แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับ กฟภ. ในการนำไปพัฒนาองค์กรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีสร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ


แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

ศุภกิจ แดงขาว 0 1134

กฟภ. ได้ดำเนินการทบทวน แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับ กฟภ. ในการนำไปพัฒนาองค์กรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้แก่ 


กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (ปี 2560-2564) และแผนปฏิบัติการฯ (ปี 2560)

ศุภกิจ แดงขาว 0 1828

กฟภ. ได้ดำเนินการทบทวน แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.  โดยได้จัดทำแผนแม่บท (ปี 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้แก่ 


กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ